فناوری های نوین

دبکو ۰۹۱۲۷۶۰۶۷۱۶،اعطای نمایندگی و عاملیت فروش بدون نیاز به سرمایه

تاثیر کاربرد زئولیت طبیعی کلینوپتیلولایت و رطوبت خاک بر اجزای عملکرد ذرتچکیده

تاثیر مصرف زئولیت طبیعی کلینوپتیلولایت بر افـزایش تحمـل بـه تـنش خـشکی و عملکـرد ذرت مصرف زئولیت بر تمامی صفات اندازه گیری شده (کارآیی مصرف آب ) اثر معنی دار داشته ولی درصد تخلیـه رطوبـت ساقه ودرصد پروتئین کل برگ وارتفاع بوته و سطوح تخلیه آب بر دو عامـل سـطح ساقه اثر معنی داری نداشته است . اثر متقابل زئولیت و در پروتئین کل برگ و بـر ساقه معنی دار بوده اسـت.

در حالیکه اثر آن بر درصد کل پروتئینهای برگ وارتفاع گیاه معنی دار نبود

مقدمه

نیاز مبرم به موادافزایش روز افزون جمعیت وغذایی اقتضا میکند که کارآیی مصرف آب به مقدار قابل

توجهی افزایش پیدا کند. بررسی مطالعات انجام شده مؤیداین مطلب است که علیرغم استفاده از سیستمهای مدرن آبیاری دستیابی به راندمانهای قابل قبول مقدور نمیباشد.

زئولیت یکی از مواد معدنی اصلاح کننده خاک است که ازشیمیایی خاک

میتوان از آن بمنظور بهبود شرایط فیزیکی وافزایش ظرفیت ذخیره رطوبتی خاک استفاده نمود. میزان

وتأثیر زئولیت بر افزایش ظرفیت ذخیره آب در خاکبه عوامل متعددی از قبیل شرایط فیزیکیمتفاوت است ونوع زئولیت تخـلخل،...) مـیزان، انـدازه وبافـتخـاک (مصرفی بستگی دارد.بلورهای آلومینوسیلیکات هیدراته با خلل و زئولیتها (

قلیایی خاکی قابل فرج ریز) دارای کاتیونهای قلیایی وتبادل، با ساختمان سه بعدی نامحدود هستند که ساختمان قابلیت

عسل است وکریستالی آنها مشابه کندوی زنبورنگهداری مقادیر زیاد آب در کانالهای ساختمان خود رااتمها میتواننددارد. تونل ها از داخل به هم وصل شده اند ودیگر کاتیونها پتاسیم، فسفر، کلسیم وبا یونهای آمونیوم،زئولیت با خاصیت جذب شدید آب میتوانند مبادله شوند.

 

 و همکاران در تحقیقی دیگر، نشان دادند که زئولیت کلینوپتیلولایت روی خصوصیات خاک موثر است

 

 زئولیت باعث افزایش pH وپتاسیم میشود کمپوست باعث افزایش هدایت الکتریکی وفسفر قابل دسترس میشود همچنین یک رابطه مثبت بینیک رابطه منفی بین pH میزان نیترات وهدایت الکتریکی و میزان نیترات به دست آمد.

 

 افزودن زئولیت به خاک باعث افزایش نفوذبیش از 50 تا 30 درصد در شیبهای آرام و پذیری از 7باعث افزایش رطوبت درصد در شیبهای تند می شود. و تا 15 درصد در5درصد در شرایط خشک و1/تا 80/از4

 شرایط معمولی میشود.

 
جهت دریافت مشاوره رایگان محصولات و اخذ اطلاعات تخصصی با شماره های زیر تماس بگیرید :
09127606716
09305501606
09303613350
 
دبکوپاک همیشه پاک

 

 


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

جستجو درمحصولات

اطلاعات تماس فناوری های نوین

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-فارس-شیراز-منطقه 6-پل معالی آباد - بلوار بهشت -

موبایل : 09128349072, 09127606716

تلفن : 071-36204955

وب سایت : www.nano2000.comشبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : 09128349072, 09127606716

تلفن : 071-36204955

فکس : -

تلفکس : -

وب سایت : www.nano2000.com