فناوری های نوین

دبکو ۰۹۱۲۷۶۰۶۷۱۶،اعطای نمایندگی و عاملیت فروش بدون نیاز به سرمایه


بررسی کنترل ایمن دو بیمارگر گیاهی با ذرات نانونقره
بررسی کنترل ایمن دو بیمارگر گیاهی aphenidermatum Pythium و solani Fusarium با ذرات نانونقره

چکیده ای از مقاله کارشناسان و اعضاء هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

کنترل بیمارگرهای گیاهی با استفاده از فناوری نانو از مسائل جدید در بیماری شناسی گیاهی به شمار میرود. از دیرباز مشخص شـدهکه ذرات نانونقره دارای اثرات ضد میکروبی مـیباشـند.
در اسـتفاده از ایـن نـانوذرات لازم اسـت میـزان مصـرف و انـدازه ذرات در فرمولاسیون مصرفی به دقت بررسی گردد تا از آسیب به محیط زیست و نابودی فلور طبیعی خاک جلوگیری شود.
این مطالعـه بـرای تعیین غلظت مناسب ذرات نانو نقره جهت کنترل دو بیمارگر قارچی aphenidermatum Pythium و solani Fusarium انجام شد.
در مرحله اول (غلظتهای 100 تا 2000 پی پی ام) از دو فرمولاسیون ذرات 2 و 20 نانومتری و در مرحله دوم غلظت هـای 0 ،5 ،10 ،25 ، 50 و 75 PPM مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج نشان داد هر دو عامل اندازه و غلظت ذرات نانوسیلور بر قارچها تاثیر دارد. هر چنـد تاثیر اندازه ذرات بیشتر از غلظت ذرات بود. اثر کنترلی ذرات 2 نانومتر بر رشد قـارچ بیشـتر از ذرات 20 نـانومتر بـود.
همچنـین اثـرکنترلی هر دو فرمولاسیون بر قارچها با افزایش غلظت افزایش یافت. با توجه به این نتایج بهتـرین تیمـار جهـت کنتـرل Fusarium
solani فرمولاسیون 2 نانومتری در غلظـت 10 پـی پـی ام و در مـورد aphanidermatum Pythium فرمولاسـیون 2 نـانومتری در
غلظت 5 پی پی ام میباشد. این یافته اهمیت تعیین غلظت و نوع نانوذرات نقره برای کنترل قارچهای بیمارگر گیاهی را بیان میدارد.

مقدمه
کنترل بیمارگرهای گیاهی با استفاده از فناوری نانو از مسائل جدید در بیماری شناسی گیاهی به شمار می رود. از دیرباز مشخص شده
است ذرات نانونقره دارای اثرات ضد میکروبی بالا میباشد. نکته مهم در کنترل بیمارگرهای گیاهی در این زمینـه توجـه بـه انـدازه و
غلظت مصرفی نانونقره در راستای رعایت ایمنی زیستی نانومواد می باشد
با رعایت این الزامات علاوه بر کنترل بیمارگرها از آسیب بیشتر به محیط زیست در نتیجه استفاده از قارچ کشها جلوگیری به عمل خواهد آمد. این مطالعه با هدف تعیین میزان کشندگی
ذرات نانونقره روی دو بیمارگر aphenidermatum Pythium و solani Fusarium و معرفی کارآمدترین و ایمن ترین غلظت جهـت
استفاده در کشاورزی انجام شد.

مواد و روش ها
بررسی اثر غلظتهای بالا و اندازه ذرات نانونقره بر بیمارگرهای گیاهی
ابتدا غلظتهای 100 ،250 ،500 ،1000 و 2000 پی پی ام از دو نوع ذرات نانوسیلور (2 و 20 نـانومتری) در محـیط آگـار دار PDA
تهیه و در پتری دیش پخش گردید. پس از آن 100 میکرولیتر از کشت تازه هر دو بیمارگر (در سرم فیزیولوژیک) روی پتری دیش ها
کشت شد. پس از 48 ساعت نگهداری در دمای 28 درجه سانتی گراد میزان رشد قارچها بررسی شد

۳- بررسی اثر غلظتهای پایین و اندازه ذرات نانونقره بر بیمارگرهای گیاهی
در این مرحله پلیت حاوی محیط کشت PDA همراه با غلظتهای 0 ،5 ،10 ،25 ،50 و 75 پی پی ام از هر یـک از ذرات نانوسـیلور
(2 و 20 نانومتری) تهیه گردید. سپس بلوکهای 5 میلی متری از کشت هر دو بیمارگر در وسط محیط کشت قرار گرفت. پلیـتهـای کشت شده در دمای 28 درجه سانتی گراد نگهداری شد. پس از 7 روز قطر رشد هر دو قارچ انـدازه گیـری شـد وواکـنش هـر یـک نسبت به غلظت و اندازه ذرات نانونقره بررسی گردید.

نتایج و بحث
در مرحله نخست تاثیر غلظتهای 100 ،250 ،500 ،1000 و 2000 پی پی ام دو نوع ذرات نانونقره (2 و 20 نانومتری) مطالعه شـد. بـاتوجه به عدم رشد قارچها در غلظتهای بالا در دو فرمولاسیون، در مرحله دوم غلظتهای 0 ،5 ،10 ،25 ،50 و 75 پی پی ام بررسـی
شد. نتایج نشان داد هر دو قارچ در درجه اول تحت تاثیر اندازه ذرات و در درجه دوم تحت تاثیر غلظـت ذرات نانونقره قـرار مـی
گیرند(رشد هر دو قارچ در حضور نانو ذرات 2 نانومتر کمتر از 20 نانومتر بوده و با افـزایش غلظـت ذرات در هـر دو
اندازه از رشد قارچها نیز کاسته شد. با توجه به این نتایج بهترین تیمار جهت کنترل solani Fusarium فرمولاسـیون 2 نـانومتری در غلظت 10 پی پی ام و در مورد aphanidermatum Pythium فرمولاسیون 2 نانومتری در غلظت 5 پی پی ام میباشد (ایـن نتایج نشان میدهد جهت جلوگیری از آسیبهای زیست محیطی در اثر تجمع نـانونقره لازم اسـت تـا در زمینـه کنتـرل بیمارگرهـای گیاهی با استفاده از نانونقره بهترین دوز و اندازه ذرات را انتخاب نمود. چرا که با توجه به کشندگی بالای ذرات نانونقره عدم توجه به این موضوع میتواند بر تنوع ژنتیکی تاثیرات برگشت ناپذیری به جا گذاشته شود

جهت دریافت مشاوره رایگان محصولات و اخذ اطلاعات تخصصی با شماره های زیر تماس بگیرید :
09127606716
09305501606
09303613350

دبکوپاک همیشه پاک


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

جستجو درمحصولات

اطلاعات تماس فناوری های نوین

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-فارس-شیراز-منطقه 6-پل معالی آباد - بلوار بهشت -

موبایل : 09128349072, 09127606716

تلفن : 071-36204955

وب سایت : www.nano2000.comشبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : 09128349072, 09127606716

تلفن : 071-36204955

فکس : -

تلفکس : -

وب سایت : www.nano2000.com