فناوری های نوین

دبکو ۰۹۱۲۷۶۰۶۷۱۶،اعطای نمایندگی و عاملیت فروش بدون نیاز به سرمایه
بررسی اثر مزمن ذرات نانونقره بر روند بارداری


اثرمصرف مزمن ذرات نانونقره بر غده تیروئید و روند بارداری

اقتباس و خلاصه مقاله اساتید دانشگاه اصفهان
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دانشکده علوم و فناوریهای نوین دانشگاه آزاد اسلامی تهران

چکیده
زمینه و هدف: نانوفناوری از علومی است که باوجود کاربردهای وسیع، دارای معایبی میباشد که استفاده از آن را با چالش روبرو کرده است. این پژوهش با هدف بررسی تأثیرمصرف مزمن ذرات نانو نقره بر غده تیروئید و روند بارداری در انجام شد.

روش بررسی: در این مطالعه تجربی، 14 باردار در 2 گروه 5 و 3تایی )کنترل و تجربی( قرار گرفتند. گروه تجربی نانونقره را با غلظت ثابت 11ppm به روش گاواژ در مدت 32 روزدریافت کردند. سپس میزان هورمونهای تیروئیدی، یکهفته پس از زایمان به روش Elisa تعیین و غده تیروئید از نظر پاتولوژیک بررسی شد. اطلاعات با استفاده از آزمون منویتنی تجزیه و تحلیل شدند. سطح معنیداری، 25/2

یافته ها: در این مطالعه، افزایش معنیداری در T4 گروه تجربی نسبت به گروه کنترل مشاهده گردید.
اما T3 و TSH اختلاف معنیداری را نسبت به گروه کنترل نشان نداد. همچنین در بررسیهای پاتولوژیکی، اثری از ضایعات ناشی از مواجهه با نانونقره مشاهده نگردید. در این مطالعه شواهدی مبنی بر اختلال در روند بارداری توسط نانو نقره دیده نشد و تمامی نوزادان سالم به دنیا آمدند.

نتیجه گیری: طبق نتایج این مطالعه، احتمالا نانونقره تجمع یافته در بافت تیروئید کمتر از حدی بوده است که بتواند آثار هیستوپاتولوژیک برجای بگذارد. همچنین نانونقره باعث عوارض نامطلوب در روند حاملگی نشده است. بنابراین، افزایش هورمون T4 گروه تجربی نسبت به گروه کنترل احتماالً ناشی از اختلال در روند دیدیناسیون T4 میباشد.

اثرمصرف مزمن ذرات نانونقره بر غده تیروئید و روند بارداری
اثر
خانم رجالی و همکاران

مقدمه
ذرات نانونقره، خوشه هایی از اتم های نقره به قطر 122-1 نانومتر هستند که با اتصال به پروتئین حاوی گوگرد در سطح غشای باکتریها، وارد آنها شده و با تأثیر بر زنجیره تنفسی و تقسیم سلولی در نهایت، منجر به مرگ سلولی میشوند .

)1 .)به دلیل همین خاصیت ضدباکتریایی است که این نانوذره در حیطه های مختلفی همچون پزشکی، فارماکولوژی، دامپزشکی، صنعت و کشاورزی دارای کاربردهای فراوانی است
)2 .)از کاربردهای پزشکی این نانوذره میتوان به مهندسی بافت، ساخت پروتز،کاتتر، دریچه های مصنوعی و ابزارهای مورد استفاده در جراحی و تشخیص زودهنگام سرطان اشاره کرد

)5-3 .)استفاده از این نانوذره در فرموالسیون دارو نیز تحول شگرفی به وجود آورده است)
1 .)به کارگیری این نانوذره در کرم های ضدآفتاب به عنوان فیلتر UV ،مثالی از کاربرد صنعتی آن است
.)هورمونهای تیروئید
نقش مهمی در بیان ژنهای دخیل در میلینه شدن سلولهای عصبی و تمایز آنها ایفا میکنند

(اهمیت نقش هورمون تیروئید در روند تکوین مغزی در فرآیندهایی مثل مهاجرت و تمایز نورونی، میلینه شدن و سیناپتوژنز بیشتر است )گزارشهایی در ارتباط با تأثیر نانوذرات بر روی هورمونهای تیروئیدی وجود دارد که مبتنی بر مطالعات vitro in میباشد. در آزمایشی با استفاده از سلولهای GH3 جداشده از غده هیپوفیز در رت نشان داده شدپس از تأثیر نانونقره، نسخه های رسپتور بتای هورمون تیروئید کاهش مییابد )11 .)

با توجه به اثرات سمی نقره روی CNSسیستم اعصاب مرکزی و سیستم نورواندوکرین، همچنین با
توجه به اینکه تاکنون به تأثیر نانونقره بر روی بافت و هورمونهای تیروئیدی بهصورت vivo in پرداخته نشده است این تحقیق باهدف بررسی تأثیر مصرف مزمن ذرات نانونقره بر غده تیروئید و روند بارداری انجام شد.

روش بررسی
در این مطالعه تجربی، 14 سر رت ماده باردار از نژاد ویستار با وزن
222 گـرم انتخاب شدند تا تأثیرات دریافت ذرات نانونقره بر روندبارداری تحت شرایط تهویه مناسب و دوره تاریکی و روشنایی معکوس 12 ساعته به منظور تطبیق با شرایط محیط جدید قرار داده شدند. تغذیه موشهای صحرایی با استفاده از مواد غذایی آماده استاندارد انجام گرفت. در مرحله بعد، حیوانات تحت تیمار قرار گرفتند و در طول دوره آزمایش به آب و نور کافی دسترسی داشتند.
14 رت ماده به صورت تصادفی انتخاب و در 2 گروه 5 و 3تایی

به ترتیب به شرح زیر قرار گرفتند:
گروه اول (کنترل):
رتهایی که دسترسی آزاد به آب و غذای کافی داشتند.

گروه دوم: رتهایی که نانونقره با غلظت ثابت 11ppm را به روش گاواژ در مدت 32 روز دریافت کردند. رتهای این گروه دسترسی آزاد به آب و غذای کافی داشتند.
در تمامی مراحل آزمایش، موازین اخالقی کار با حیوانات رعایت گردید. محلول کلوئیدی نانوذرات نقره با میانگین قطر 4 نانومتر به شکل کروی خریداری و غلظت مورد نظر از کلوئید نانونقره به وسیله آب مقطر دیونیزه تهیه گردید.
از آنجاییکه دوز سمی برای نانونقره در بیشتر مقالات در محدوده 22ppm-12 ذکر شده است، دراین مطالعه از دوز ۱۱ پی پی ام استفاده شد. پس اتمام دوره گاواژ و گذشت یکهفته از زایمان رتها، تمامی آنها به ترتیب با استفاده از اتر بیهوش و به وسیله سرنگ، خونگیری بطنی از آنها به عمل آمد. سپس نمونه های به دست آمده، درون تیوپهای حاوی Ethylen EDTA(acid Acetic Tetra Diamine )ریخته شدند.
در مرحله بعد تمامی نمونه ها به مدت 15 دقیقه و بهمنظور جداسازی سرم، با دور 3222 سانتریفوژ شدند. سرم نمونه ها به وسیله سمپلر جدا و به اپندورف منتقل گردید. نمونه ها تا زمان انتقال به آزمایشگاه درون یخچال با دمای 4 درجه سانتیگراد نگهداری شدند. سپس نمونه ها، با در نظرگرفتن شرایط دمایی مناسب به آزمایشگاه انتقال یافتند تا تستهای تیروئیدی روی آنها انجام شود.

برای اندازه گیری میزان هورمونهای تیروئیدی از دستگاه Elisa و کیت مربوطه )ساخت شرکت Monobind کشور آمریکا( استفاده شد. تمامی مراحل انجام تست طبق دستورالعمل کیت اجرا شد. در پایان مراحل، پلیت در دستگاه االیزا ریدر )reader_Elisa (قرار گرفت و جذب نوری نمونه ها در طول موج 452 نانومتر قرائت گردید.
پس از خونگیری از حیوانات، بر روی آنها با استفاده از قیچی استریل جراحی صورت گرفت. )میز جراحی با اتانول 72 %ضدعفونی و وسایل جراحی نیز قبلا به وسیله اتوکالو استریل شده بود.( پس از عمل جراحی و خارجن مودن غده تیروئید، شستشوبا سرم فیزیولوژی استریل انجام شد.
بافتهای خارج شده در فرمالین 12 %قرار گرفتند و آبگیری از آنها با غلظتهای صعودی الکل انجام گرفت. در نهایت، نسوج قرارگرفته در پارافین مذاب، بهوسیله دستگاه میکروتوم برش زده شد. برشهای بافتی به الم منتقل و پس از رنگ آمیزی با هماتوکسیلین – ائوزین به وسیله میکروسکوپ بررسی گردید.

داده های حاصل از تعیین میزان هورمونهای تیروئیدی در حیوانات گروه کنترل، همچنین حیوانات گروه تیمارشده باm نانونقره ۱۱ پی پی ام با استفاده از نرمافزار آماری گرافپد پریزم (Prism Pad Graph (تجزیه و تحلیل شدند. بررسی آماری با استفاده از آزمون منویتنی انجام گرفت. سطح معنیداری، 25/2https://www.nano2000.com/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1/%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%86%d9%82%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%84%d9%88%db%8c%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%a8%da%a9%d9%88%d9%be%d8%a7%da%a9/

یافته ها
در این مطالعه شواهدی مبنی بر ایجاد اختلال در روند بارداری
به وسیله نانونقره مشاهده نشد و تمامی نوزادان به شکل سالم به دنیا آمدند. تعداد نوزادان به دنیا آمده از هر رت مادر در دو گروه کنترل و تجربی یکسان بود و تفاوت معنی داری را نشان نداد.
در مقایسه، بین سطح سرمی هورمونهای TSH بین گروه تجربی با گروه کنترل، تفاوت معنی داری وجود نداشت .
بحث
در مطالعه حاضر با توجه به استفادههای روزافزون از نانومواد، اثرات نانوذرات نقره در ارتباط با یکی از مهم ترین غدد مترشحه داخلی )تیروئید( بررسی شد. سیستم اندوکرین از چندین بافت که هورمونهای مختلفی را تولید و ترشح میکنند تشکیل شده و با سیستم عصبی و ایمنی بدن، همکاری مستقیمی دارد و بدین ترتیب روندهای فیزیولوژیک مختلفی از جمله هموستاز، تعادل انرژی، رشد و نمو و تولیدمثل را تنظیم میکند )13 .)
همچنین از آنجاییکه امروزه نانومواد به شکل ظروف آشپزخانه و پوشش های ضدمیکروبی بستهبندیهای مختلف از جمله مواد غذایی آماده، وارد زندگی انسان شدهاند، لذا بررسی تأثیر اینگونه مواد بر روی مادران و روند بارداری آنها ضروری به نظر میرسد.
با توجه به اینکه میزان سرمی هورمونهای تیروئیدی مادر در مدت زمان 72-40 ساعت پس از زایمان به مقدار پایه و اولیه خود میرسد، بنابراین در زمان یکهفته پس از زایمان، این اطمینان وجود دارد که میزان هورمونهای تیروئیدی رتهای مادر به سطح نرمال بازگردد )11 .)
در مطالعه حاضر، سطح سرمی T4گروه تجربی نسبت به گروه کنترل، افزایش معنیداری را نشان داد.

نتیجه به دست آمده بیانگر این مسئله است که احتمالاً نانوذرات نقره با ایجاد اختلال در روند اکسیداسیون یدید، همچنین مهار دیدیناسیون T4 ،از تبدیل T4 به T3 جلوگیری کرده و باعث آسیب به غده تیروئید شده است.
با توجه به تغییر خواص فیزیولوژیک نانوذرات با تغییر شکل و دوز، میتوان نتیجه گرفت در این تحقیق احتمال به هم چسبیدن نانوذرات نقره در داخل بدن و تشکیل بالک نیز وجود داشت، لذا از اثرات آن کاسته شده و به همین دلیل در میزان TSH گروه تجربی تفاوت معنی داری نسبت به گروه کنترل مشاهده نشد.
همچنین به نظر میرسد نانونقره میتواند بر گیرندههای TSH که در روی سطوح جانبی- قاعده ای
اپیتلیوم فولیکولار غده تیروئید قرار گرفته اند، اثر گذاشته و مکانیسم تولید هورمون را مختل کند.
ماده کلوئیدی که بخش اعظم آن از تیروگلوبولین تشکیل شده و فرم ذخیرهای هورمونهای تیروئیدی است، در رنگ آمیزی هماتوکسیلین – ائوزین رنگ صورتی متمایل به قرمز میگیرد .)17(

در تحقیق حاضر بین گروه تجربی و کنترل، اختالف معنی داری در شدت رنگ پذیری این ماده مشاهده نشد.
همچنین در مورفولوژی سلولهای پارافولیکولر ترشح کننده کلسیتونین که عمدتاً به صورت منفرد در بین سلولهای فولیکولی دیده میشوند تغییر قابل توجهی مشاهده نگردید )17.)

در این مطالعه نتایج بررسی هیستوپاتولوژی، تفاوتی بین گروه تجربی و کنترل نشان نداد و تمامی نمونهها از نظر ایجاد التهاب و حضور سلولهای التهابی، همچنین تغییرات سلولی و ایجاد هیپرپالزی مورد بررسی قرار گرفتند و همانطورکه گفته شد در سلولهای بافت تیروئید نشانهای از التهاب یا هیپرپالزی و سرطانیشدن سلولها دیده نشد، همچنین آثاری از آپوپتوز و نکروز نیز در بافت و سلولهای تیروئیدی مشاهده نگردید.
این یافته ها را میتوان اینگونه تحلیل کرد که احتماالً میزان ذرات نانونقره که به بافت غده تیروئید رسیده است، کمتر از حدی بوده که بتواند تغییرات سلولی در سطح بافت تیروئید ایجاد کند.
تحقیقات قبلی نشــان میدهد بسیاری از پارامترها شامل یونیزاسیون، شـکل، انـدازه و سـاختار کریسـتالی در توزیـع سـمّیت نـانوذرات مـؤثر هستند.
در نتیجه میتوان گفت در این تحقیق نانوذرات نقره کروی بهکار رفته با قطر 4 نانومتر، تغییری در ساختار بافتی غده تیروئید ایجاد نکرده است.
بر این اساس پیشنهاد میگردد مطالعات تکمیلی دیگری مبنی بر تأثیر اندازه، شکل و دیگر خواص فیزیکوشیمیایی بر روی این موضوع صورت گیرد.
از دیگر نتایج بهدستآمده میتوان به این نکته اشاره کرد که در این تحقیق اختلالی در روند بارداری توسط نانونقره ایجاد نشد که با مطالعات پیشین همخوانی داشت و به نظر میرسد به دلیل اینکه بیشترین میزان ذرات نانونقره در جفت تجمع یافته، لذا میزان بسیار کمی از آن به جنین رسیده است، در مطالعات قبلی Žalgevičienė و همکاران )سال 2212 )نیز همین یافته به دست آمد .
)10 .)با این حال انجام تحقیقات گسترده تری که در آنها از نانوذرات با خواص فیزیکوشیمیایی متفاوت از جمله شکل، اندازه و بار ذره، همچنین دوزهای مختلف استفاده شده باشد ضروری به نظر میرسد. در مقاله مروری Iavicoli و همکاران )سال 2213 )
به نتایج گوناگون و گاهی متضاد در مورد تأثیر مخرب نانوذرات نقره برغده تیروئید و هورمونهای آن اشاره شده است

بر این اساس نتایج به دست آمده در تحقیق حاضر نیز با تعدادی از تحقیقات قبلی سازگار و همخوان بوده وبا تعدادی نیز مغایرت دارد که لزوم انجام تحقیقات تکمیلی دیگر را بیش از پیش آشکار میکند. بررسیهای دیگری که عملکردهای تولیدمثلی را در ارتباط با نانوذرات مورد مطالعه قرار دادهاند نشان میدهد برخورد و در معرض قرارگرفتن با برخی نانومواد، سطح هورمونهای جنسی سرم را از تنظیم خارج میکند. در مقابل، بعضی از نانومواد از طریق مکانیسمهای متفاوتی از جمله تأثیرات آنتیاکسیدانی، از
اختلال در سیستم آندوکرین جلوگیری میکنند
)22 .)همچنین مطالعات، حاکی از تأثیر ذرات نانونقره بر روی سیگنالینگ
هورمونهای تیروئیدی است، به طوریکه مواجهه با 12 نانومتر نانونقره به مدت 40 ساعت باعث کاهش چشمگیر گیرنده بتای هورمون تیروئید میشود
)11 .)مطالعات دیگری نشان داده اند بعضی از انواع نانوذرات از طریق مداخله در سیستم اگزوسیتوز باعث تغییراتی در آزادسازی هورمون میشوند
)22 .)در تعدادی از مطالعات، ارتباط تجمع نانوذرات دراندامهای مختلف با جنسیت مطرح است. برای مثال تجمع نانونقره که از طریق آشامیدن و تنفس وارد بدن رت میشود در بافتهای کلیه، مثانه و غدد آدرنال جنس ماده بیشتر از جنس نر بوده است )22 .)در سالهای اخیر، رفتار نانوذرات در سطح مولکولی و سلولی مورد توجه محققین قرار گرفته است. در همین راستا، تحقیقات مختلفی انجام شده که بیانگر اثرات تداخلی نانوذرات در سلولها به صورت ایجاد پاسخهای اکسیداتیو میباشد و در تمامیاین بررسیها،
ارتباط مستقیم تولید ROS و پاسخهای اکسیداتیو با دوز نانوذره به اثبات رسیده است
)12 .)همچنین در ارتباط با سمی بودن نانونقره،
تمامی مطالعات حاکی از ارتباط معکوس آن با اندازه نانوذره است
)21 مطالعات انجام شده خود نشان دادند نانوذراتی نظیر نانونقره باعث تخریب سد خونی- مغزی میشود
علاوه بر این، آنها نشان دادند سمّیت مغزی نانوذرات نقره در مقایسه با نانوذرات مس در غلظت و مدت زمان مشابه، بیشتر است.
پس میتوان گفت علاوه بر سایز، جنس نانوذره نیز در میزان سمی بودن آن دخیل میباشد. همچنین مطالعات آنها نشان داد درصورتیکه نانوذرات نقره، مس و آلومینیوم به صورت سیستمیک مورد استفاده قرار گیرند میتوانند در قسمتهای مختلف مغز باعث ایجاد استرس اکسیداتیو شوند. به طورکلی پس از تیمار با این نانوذرات، کاهش چشمگیری در سطح گلوتاتیون و افزایش در میلوپراکسیداز و لوسیفراز در قسمتهای مختلف مغز مانند کورتکس، هیپوکامپ، تاالموس، هیپوتاالموس، ساقه مغز و طناب نخاعی دیده میشود. واضح است که به دلیل ارتباط قسمتهای مختلف مغز با غدد درونریز، نوروتوکسیسیتی این مواد میتواند باعث ایجاد بیماریهای عروقی و متابولیکی گردد (22)

نتیجه گیری
طبق نتایج این مطالعه، احتمالا نانونقره تجمع یافته در بافت تیروئید کمتر از حدی بوده است که بتواند آثار هیستوپاتولوژیک برجای بگذارد. با توجه به تغییر خواص فیزیولوژیک نانوذرات با تغییر شکل و دوز، میتوان نتیجه گرفت در این تحقیق احتمال بههم چسبیدن نانوذرات نقره در داخل بدن و تشکیل بالک وجود داشته و لذا از اثرات آن کاسته شده است و بههمین دلیل در میزان TSHگروه تجربی، تفاوت معنیداری نسبت به گروه کنترل مشاهده نشد. همچنین بهنظر میرسد نانونقره میتواند بر گیرنده های TSHکه در روی سطوح جانبی – قاعدهای اپیتلیوم فولیکولار غده تیروئید قرار گرفته اند، اثر گذاشته و مکانیسم تولید هورمون را مختل کند. همچنین از مطالعه حاضر اینگونه نتیجه گیری میشود که افزایش هورمون T4 گروه تجربی نسبت به گروه کنترل احتمالا ناشی از اختلال در روند دیدیناسیون T4 میباشد.

نانونقره دبکوپاک و پادنار

جهت دریافت مشاوره رایگان محصولات و اخذ اطلاعات تخصصی با شماره های زیر تماس بگیرید :
09127606716
09305501606
09303613350

دبکوپاک همیشه پاک

 

معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

جستجو درمحصولات

اطلاعات تماس فناوری های نوین

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-فارس-شیراز-منطقه 6-پل معالی آباد - بلوار بهشت -

موبایل : 09128349072, 09127606716

تلفن : 071-36204955

وب سایت : www.nano2000.comشبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : 09128349072, 09127606716

تلفن : 071-36204955

فکس : -

تلفکس : -

وب سایت : www.nano2000.com