فناوری های نوین

دبکو ۰۹۱۲۷۶۰۶۷۱۶،اعطای نمایندگی و عاملیت فروش بدون نیاز به سرمایه

بررسی اثر نانونقره بر باکتریهای کلیفرم از آب آلوده<a
href="https://www.nano2000.com/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1/%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%86%d9%82%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%84%d9%88%db%8c%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%a8%da%a9%d9%88%d9%be%d8%a7%da%a9/">بررسی اثر نانونقره</a> بر حذف باکتریهای کلیفرم از آب آلوده


سرآغاز

طبق گزارش ۲۰۰۴ سازمان جهانی بهداشت ، بیش از یک میلیارد نفر از مردم جهان آب آشامیدنی سالم ندارند
دومیلیون نفر و اکثرا کودکان کمتر از ۵ سال دراثر اسهال می‌میرند

کمبود آب درایران زیر دیگر محل تردید ندارد و داشتن منابع آب کافی و حـذف مـوثر و کـم هزینـه عوامـل بیمـاری زا، مـواد شـیمیایی و دیگـر آلودگیهای آب یک معضل بزرگ جهانی و در حال گسترش است

هر چند فرآیندهای معمول تصفیه آب که شامل انعقاد، لخته سازی، ته نشینی و صاف سازی است، اغلب میکروارگانیسمها را از بـین میبرد ولی چون بعضی میکروارگانیـسمهـا باقی میمانند ، ضروری است میکروارگانیسمهایی است کـه قـادر بـه ایجـاد بیماری هستند تخریب شوند
رایجترین روشها برای گنـدزدایی آب استفاده از کلر، کلرآمین و دی اکسید کلر است. سایر گندزداها هم شامل اشعه ماورا بنفش، آهک کلرینه شده، برم، ید، و نقره میباشند .

هر چند روشهای فعلی تـصفیه آب آشـامیدنی به نحو موثری عوامل میکروبی را کنترل نمایند، ولی پژوهش های صورت گرفته طی چنـد دهـه اخیـر بـین گنـدزدایی آب و تـشکیل محــصولات جــانبی گنــدزدایی مثل (DBPs By Disinfection;Products

ارتباط نشان میدهند بعضی روشهـای فیزیکـی تصفیه، مانند اشعه ماورا بنفش، امـواج مـافوق صـوت و غـشاهـا اگرچه بسیاری از معیارهای یک گندزدای خوب را دارند، اما نمیتوانند باقیمانده کافی را برای سیستمهایی با شبکه توزیع گـسترده و یا زمانهای ماندگاری طـولانی فـراهم کننـد.

گنـدزداهای شـیمیایی
جایگزین شامل کلرآمین، دی اکسید کلر، برم، دی اکسید تیتانیوم وپرمنگنات پتاسیم نیز به دلیـل کـارایی کـم، قیمـت بـالا و تولید سمی نمیتوانند قابل تکیه باشند

لذا لازم است تکنولوژیهای نوین خصوصا نانو ، برای گندزدایی موثر آب جستجو و شناسایی شوند
مختصر :
تاریخچه : هرچند نقره در گندزدایی آب موثر است، ولی از معایب آن ، تیره کردن پوست و غشا مخاطی در نتیجه تماس طولانی با غلظتهای زیاد است ولی با کاربرد مقادیر کمتر در نتیجـه اسـتفاده از نانوفنـاوری ، معایب نقره برطرف شود.

هدف این پژوهش ، ارزیابی اثر نانونقره بر حذف باکتریهای کلیفرم از آب آلوده است.
مواد و روشها: این مطالعه تجربی در سیستم بسته و در مقیاس آزمایشگاهی بر روی آب آلوده دستسازی که با اضافه کردن 5 میلی
لیتر پساب به60 لیتر آب شبکه شهری ساخته شده بود، انجام گرفت. هربار، به 6 ظرف (500 میلی لیتری) از آب آلوده، نانونقره اضافه شد و هر هر 20 دقیقه یکبار یک نمونه برداشت شده و مطابق کتاب استاندارد متود، 1 -با مقادیر gL آزمایش شد.

نتایج: نتایج نشان داد افزایش زمان تماس با نانونقره، باعث حذف بیشتر کلیفرمها است

نتیجه گیری: بر اساس نتایج این تحقیق، میتوان نتیجه گرفت که <a href="https://www.nano2000.com/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1/%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%86%d9%82%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%84%d9%88%db%8c%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%a8%da%a9%d9%88%d9%be%d8%a7%da%a9/">نانونقره</a> برای حذف کلیفرمها از آب آلوده مـوثر اسـت

نقره از زمان های قدیم به شکل گـسترده بـرای سـاخت وسایل غذاخوری کاربرد داشته و امروزه هم یون نقره بـرای گندزدایی به کار می رود. فلزاتی مانند نقره، مس، جیوه، منگنـز، وآهن ظرفیت گندزدایی آب را دارند، ولی از میان آنها فقـط نقـره برای گندزدایی آب مصرفی انسان به کار میرود .
از آنجایی که یکی از عوامل مهم محـدود کننـده در کـاربرد نقـره درگندزدایی آب، عامل اقتصادی است، لذا در صورتیکه بتوان ضمن حفظ خاصیت گندزدایی و سـایر امتیـازات آن، از طریـق کـاهش مقدار موثر، مشکل اقتصادی یاد شده را برطرف نمود، گام مـوثری در رابطه بـا گنـدزدایی آب محـسوب مـیشـود. تکنولوژی نانو فرصتهای عالی را برای کـشف خاصـیت باکتری کشی نانوذرات فلزی ایجاد کرده اسـت. خـواص بـاکتری کشی نانونقره مربوط به اندازه کوچک و نسبت سـطح بـه حجم بالای آن است که به آنها اجازه میدهد از نزدیک بـا غـشاء میکروبی واکنش بدهند .
در میان تمام نانو مـواد ضـد میکروبـی نـانو ذرات نقـره
بیشترین کاربرد را دارند. مطالعه ظرفیت گندزدایی محصولات نانو نقره نشان میدهد که محلول نانونقره با غلظت 10ppm قادر اسـتاز رشد اشرشیاکلی و کلیفرمها به طور کامـل جلـوگیری کنـد
تحقیق دیگری نشان میدهد حداقل غلظت بازدارنده نانوذرات نقره برای استافیلوک اورئوس و اشرشیا کلی بـه ترتیـب 5 و 10 ppm بوده است

همچنین، حداقل غلظت ضـد میکروبـی نـانونقره برای باکتریهای بیوفیلم 10 میلیگرم در لیتر است
تنها اثر بد
نقره، تیره کردن پوست و غشا مخاطی در نتیجـه تمـاس طـولانی مدت با مقادیر زیاد نقره است و بر این اساس با کاهش مقـدار دراثر استفاده از نانوفناوری، سندی مبنی بر سـمیت نـانوذرات نقـره برای انسان وجود ندارد
با توجه به نکات یاد شده ، این پژوهش در نظر دارد اثر بخشی یک محلول نانو نقره تولید ایران را بر روی محتمل ترین تعداد کلیفرمها در آب آلوده مورد بررسی قرار دهد.

مواد و روشها
این پژوهش یک مطالعه تجربی در مقیاس آزمایـشگاهی است که در سیستم بسته بر روی نمونه های آب آلوده دسـتسـاز صورت گرفته اسـت. نـانونقره بـه صـورت سوسپانـسیون حـاوی نانوذرات نقره بـا انـدازه 10 نـانومتر تهیه شده و در آزمایشگاه دانشگاه کاشان آزمایش انجام شده و و ابتدا آب آلوده دسـتسـاز بـا اضافه کردن 5 میلی لیتر پساب تصفیه خانه فاضلاب لجن فعال به60 لیتر آب شبکه شهری فاقد کلر باقیمانده ساخته شد. سپس، هم زمان به 6 ظرف حاوی 5/0 لیتر از آب آلوده دست سـاز مقـادیرمیکروگـرم 180 و 150 ،120 ،90 ،60 ،30 شـامل نانونقره مختلف در لیتر افزوده شد و از هریک از ظروف در زمانهـای صـفر، 40،20 ،60 ،80 و 100 دقیقه نمونه برداری انجام گرفت و کلیه مراحل مذکور سه بار تکرار شد.
باتوجه به مقادیر و زمـانهـای مختلـفنمونه برداری و با احتساب 3 بـار تکـرار در مجمـوع 108 نمونـه میکروبی آماده شد. نمونه های برداشتی به روش 15 لولـه ای مطـابق دستور العمل شماره B -9221 چاپ بیست و یکـم کتـاب روش- های استاندارد برای آزمایشات آب و فاضلاب آزمایش شد

نتایج حاصله با آزمونهـای آمـاری ANOVA design mixed model و Smirov - Kolmogorova و به کمـک نـرم افـزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل هقرار گرفت.

نتایج
نتایج بررسی اثر مقادیر متفاوت سوسپانسیون نـانو ، میـزان 30
میکروگرم در لیتر سوسپانسیون نانونقره توانسته است تعداد کلیفرم- های احتمالی را از 66/104 عدد در یکصد میلی لیتر از نمونه های خام پس از 100 دقیقه زمان تماس به 66/27 عدد در صد میلی لیتر رسیده است

نتایج این تحقیق نشان داد که L/60µgr نـانونقره مناسـب-
ترین مقدار برای حذف کلیفرمهای احتمالی از آب آلوده است. ایـن میزان در مقایسه با نقره معمولی 150 برابر صرفه جـویی در مـصرف نقره را به همراه دارد همچنین، نتایج نشان داد که درصد حـذف کلیفرمهای احتمالی با افزایش زمان تماس افـزایش یافتـه اسـت.
در زمان واکنش 100 دقیقه بالاترین درصد حذف مربوط به L/gr µ 60 بود که در این مقدار میانگین تعداد باکتریهای باقی مانده از 158 به 12 عدد در صد میلیلیتر کاهش یافته است.

نتیجه گیری
بر اساس نتایج این تحقیق، میتوان گفت که نانونقره بـرای حذف کلیفرمها از آب آلوده موثر اسـت مطالب بالا خلاصه نتیجه پژوهش اساتید دانشگاه کاشان می‌باشد .

جهت دریافت مشاوره رایگان محصولات و اخذ اطلاعات تخصصی با شماره های زیر تماس بگیرید :
09127606716
09305501606
09303613350

پادنار بر قله افتخار

معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

جستجو درمحصولات

اطلاعات تماس فناوری های نوین

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-فارس-شیراز-منطقه 6-پل معالی آباد - بلوار بهشت -

موبایل : 09128349072, 09127606716

تلفن : 071-36204955

وب سایت : www.nano2000.comشبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : 09128349072, 09127606716

تلفن : 071-36204955

فکس : -

تلفکس : -

وب سایت : www.nano2000.com